در زبان انگلیسی 12 زمان يا Tense اصلی داریم که این زمان ها عبارت اند از:

prefect Continuous Prefect Continuous Simple
Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Tense Present Continuous Tense Present Tense Present
Past Perfect Continuous Tense Past
Perfect Tense
Past
Continuous Tense
Past Tense Past
Future Perfect Continuous Tense Future
Perfect Tense
Future Continuous Tense Future Tense Future

مثال برای هر یک از زمان ها
Example Tense 
I do do 
I do
Present Simple
I am doingE
I am doing tomorrow
Present Continuous  
I have done Present Perfect  
I have been doing Present Perfect  Continuous  
I did doE
I did
Past Simple
I was doing Past Continuous  
I had done Past Perfect  
I had been doing Past Perfect Continuous  
I will do Future Simple
I will be doing Future Continuous  
I will have done Future Perfect  
I will have been doing Future Perfect Continuous  

جدول ساختار کلی زمان حال
 Present Tense
Structure Tense
subject + auxiliary verb (do) b
e + main verb (base) e
Present 
subject + auxiliary verb (be-am/is/are) b
e + main verb (base+ing) e
Present 
Continuous 
subject + auxiliary verb (have) b
e + main verb (past participle) e
Present 
Perfect 
subject 
e+ auxiliary verb (have) + auxiliary verb (been) b
e + main verb (base+ing) e
Present 
Perfect 
Continuous 


جدول ساختار کلی زمان گذشته
 Past Tense
Structure Tense
subject + auxiliary verb (did) + main verb (base) +e
or
subject + main verb (past form) +e

Past 
subject + auxiliary verb (be-was/were) b
e + main verb (base+ing) e
Past 
Continuous 
subject + auxiliary verb(had) b
e + main verb (past participle) e
Past 
Perfect 
subject 
e+ auxiliary verb (had) + auxiliary verb (been) b
e + main verb (base+ing) e
Past 
Perfect 
Continuous 


جدول ساختار کلی زمان آینده
 Future Tense
Structure Tense
subject + auxiliary verb (will) + main verb (base) +e
Future 
subject + e
+ auxiliary verb (will) + auxiliary verb (be-be) b
e + main verb (base+ing) e
Future 
Continuous 
subject + e
e+ auxiliary verb(will) + auxiliary verb(have) b
e + main verb (past participle) e
Future 
Perfect 
subject + auxiliary verb (will) e
e+ auxiliary verb (have) + auxiliary verb (been) b
e + main verb (base+ing) e
Future 
Perfect 
Continuous 
در در س های بعد هر یک از این زمان ها را از دو جنبه-aspect- بررسی می کنم
یکی از جنبه ساختار -structure- یعنی شکل و فرمول کلی ساخت هر زمان
و دیگری از جنبه استفاده -use- یعنی کی و چرا از یک زمان برای بیان استفاده می کنیم


منبع


+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایچ |